top of page

Bedrägeri lurar företag in i dyra telefonabonnemang

Svensk Handels Säkerhetscenter har fått in ett stort antal klagomål från företag som har blivit lurade att flytta företagets telefonabonnemang via sms-signering. Dessutom luras de inte bara en gång utan bedragarna tycks jobba ihop för att tillsammans och i flera steg förmå kunderna att begära ut skyhöga slutfakturor för att ta sig ur abonnemangen.


Tillvägagångssättet hos bedragarna har i många fall varit detsamma. De drabbade företagen har blivit uppringda av säljare som i samtalet ger sken av att ringa från företagets befintliga operatör. Säljaren utlovar billigare abonnemang och skickar snabbt över en länk via sms som företaget uppmanas att klicka på. Via länken slussas företaget under stress vidare till en signering som enligt säljaren endast innebär att man ska få mer information om själva avtalet. Alternativt att företagaren via signeringen tror sig tacka ja till ett mobilabonnemang utan bindningstid. I själva verket betraktar dock säljaren signeringen som ett godkännande av ett nytt avtal. När avtalet sedan kommer har säljaren lagt på 3–4 växeltjänster samt en vidarekopplingstjänst som vardera har en bindningstid på fem år.


En kort tid därefter blir företaget uppringt igen. Denna gång av en säljare från en annan mobiloperatör. Denne förstärker bilden av att företaget blivit lurat och erbjuder sig att hjälpa till. Säljaren uppmanar företaget att begära ut en slutfaktura från den första operatören med löfte om att denna faktura kommer att betalas av företag nummer två som sedan tar över abonnemanget. Något som inte nämns är dock att slutfakturan med tanke på bindningstiden kommer att landa på hundratusentals kronor samt att kunden kommer bli återbetalningsskyldig för detta genom ett enormt påslag på sin månadsfaktura.


Svensk Handels Säkerhetscenter rekommenderar:

  • Låt dig inte stressas igenom ett samtal med en telefonförsäljare. Ta dig tid och ställ frågor. Om det inte accepteras av säljaren, avsluta samtalet.

  • Be att få erbjudandet och villkoren hemskickade i pappersform så att du har möjlighet att läsa igenom allt i lugn och ro.

  • Signera ingenting utan att först kontrollera vad det är du signerar.

  • Vid digitala signeringar är det viktigt att läsa vad det står i det finstilta innan du väljer att gå vidare med din signering.

  • Kolla upp de uppgifter som säljaren presenterar innan du tackar ja till något. Du kan till exempel ringa din operatör och fråga om det stämmer att det finns ett samarbete.

  • Var särskilt vaksam om en säljare försöker pressa fram ett godkännande genom att uppge att erbjudandet endast är giltigt idag och endast via telefon.

  • Har du tecknat ett avtal du anser vara vilseledande eller bedrägligt, betala inte utan bestrid fakturan och skicka en kopia av bestridandet till varningslistan@svenskhandel.se

  • Om avtalet ingåtts muntligt – begär att få ljudfilen skickad till dig.

  • Om avtalet ingåtts genom digital signering – begär att få ta del av avtalet som det såg ut vid signeringen.


Vad kan du göra om du har drabbats?

Hur du ska gå till väga om du drabbats av en bedräglig försäljare, beror på vad som skett i just ditt fall. Nedan listar vi några olika scenarion och hur du bör agera för att kunna undgå betalningsansvar, ha rätt till ersättning från den bedrägliga säljaren. Det är dock viktigt att tänka på att det inte finns några garantier för hur just ditt ärende ska sluta. Vi rekommenderar därför alltid att tänka till en gång extra innan avtalet signeras.


Om din uppfattning är att något bindande avtal inte har träffats

Om säljaren hävdar att ni har träffat ett bindande avtal men din uppfattning är att något avtal inte alls har träffats, är det viktigt att du bestrider avtalsbundenhet. Det gör du genom att meddela säljaren att du motsätter dig avtalet och eventuella betalningskrav från säljaren.


Bevisbördan för att ett avtal har slutits mellan dig och säljaren, ligger nämligen på säljaren. Om du motsätter dig att ett avtals alls har träffats, är det därför upp till säljaren att visa att ett avtal kommit till stånd. För att kunna göra det behöver säljaren visa (1) att du har accepterat villkoren och (2) vilka villkor som du har accepterat.


Även om säljaren kan visa att du har godkänt ett avtal och dess avtalsvillkor, är det viktigt att känna till att det finns vissa undantag i lag som kan göra att avtalet ändå anses vara ogiltigt. Så är fallet om du exempelvis lurats in i avtalet. Om du vill göra gällande att avtalet inte är giltigt är det du som måste kunna visa detta.

Som anges ovan är det viktigt att alltid bestrida att ett giltigt avtal har ingåtts. Läs mer om hur du kan hantera en bluffaktura på Svensk Handels Säkerhetscenter.  


Om din uppfattning är att ett avtal har träffats men till andra villkor än säljaren påstår 

Ibland kan det vara så att du visserligen är av uppfattningen att ett avtal har träffats med säljaren, men till andra villkor än säljaren påstår. Ett praktiskt exempel på detta kan vara att de villkor som du godkänt per telefon inte motsvarar de villkor som senare framgår av det avtalsdokument säljaren skickar ut. Även i dessa fall är det viktigt att du bestrider villkoren genom ett meddelande till säljaren. Precis som nämns ovan, är det då upp till säljaren att visa att du har accepterat de villkor säljaren påstår.


Om du har drabbats av ekonomisk skada till följd av säljarens bedrägliga beteende

Om du har lurats in i ett avtal som inneburit att du drabbats av kostnader eller andra negativa konsekvenser, ska du anmäla detta till polisen. Ett vilseledande beteende som innebär vinning för säljaren och en skada för dig, kan nämligen utgöra ett bedrägeri. Då bedrägeri är ett brott enligt svensk rätt kan du ha rätt till skadestånd för den skada du har lidit på grund av brottet. Som exempel skulle skadan kunna utgöras av de avgifter du behövt betala genom det ingångna avtalet.


Det viktiga är alltså att du anmäler det du varit med om till polisen och att du talar om att det inneburit skada för dig. Det är sedan en åklagare som bestämmer om åtal ska väckas. Även om en åklagare inte skulle ta ärendet vidare till domstol, finns det en möjligt för dig som drabbats att själv väcka talan genom att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Det är dock viktigt att tänka på att en sådan process kan vara både kostsam, utdragen och utan garantier för framgång. Vi rekommenderar därför alltid att rådgöra med en jurist innan en ansökan om stämning ges in till domstol.


Om du har drabbats av ekonomisk skada på grund av vilseledande marknadsföring

Om du har drabbats av ekonomisk skada till följd av att du kan anses ha utsatts för så kallad vilseledande marknadsföring från säljaren, kan du ha rätt till skadestånd från säljaren. All marknadsföring måste nämligen stämma överens med god marknadsföringssed. Om marknadsföringen strider mot god marknadsföringssed är den förbjuden. Så kan exempelvis vara fallet om den marknadsföringen du utsatts för har varit aggressiv eller missvisande. När det kommer till vilseledande marknadsföring är det bra att känna till att det inte spelar någon roll om säljaren uttryckligen har vilselett kunden eller om det rör sig om utelämnande av uppgifter. Båda tillvägagångssätten kan innebära vilseledande marknadsföring. I dessa fall kan säljaren bli skadeståndsskyldig mot dig som har drabbats.


Om du har utsatts för sådan typ av marknadsföring som inte är tillåten, kan du stämma säljaren i domstol och/eller skicka ett kravbrev. I kravbrevet bör du redogöra för (1) på vilket sätt du anser att företaget har agerat i strid med marknadsföringslagen, dvs. en beskrivning av tillvägagångssättet, och (2) vilken skada som uppstått på grund av marknadsföringen, det vill säga vilket belopp ni kräver ersättning för.

7 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page