Christian Wetterberg, Lego är ordförande för ISO TC 181 (ISO 8124-standarderna) och för CEN/TC 52 (EN 71-standarderna). Han skriver artiklar som publiceras i Lek & Babyrevyn om säkra produkter.

Nedan får ni ta del av några utvalda artiklar.

eg-försäkran om överensstämmelse

Lek & Babyrevyn Nr 6-2018

I samband med Lek & Babybranschens utbildningar i leksakssäkerhet, framkommer det ofta att det är vanligt med en felaktigt utformad EG-försäkran om överensstämmelse. Hur ska en korrekt sådan se ut?

Vem ställs det krav på?

En tillverkare ska upprätta och underteckna en EG-försäkran om överensstämmelse innan leksaken släpps ut på marknaden. EG-försäkran ska upprättas på de språk som krävs i de medlemsländer där leksaken släpps ut på marknaden. I Sverige ska den vara utfärdad på svenska eller engelska.
 
En importör av en leksak ska ha en kopia på EG-försäkran om överensstämmelse, upprättad på rätt språk.
 
En distributör ska på begäran av en marknadskontrollmyndighet kunna förse myndigheten med en kopia av EG-försäkran om överensstämmelse, men behöver till skillnad från importören, inte inneha en kopia.

Finns det en mall?

I Leksaksdirektivets bilaga 3 finns en förlaga för hur en EG-försäkran ska se ut. Enligt direktivets regler ska EG-försäkran följa denna struktur och innehålla de delar som framgår av förlagan. Man är inte skyldig att göra en exakt kopia av förlagan, men ju striktare man följer förlagan, desto säkrare kan man vara på att resultatet blir rätt.

1cfd0c54-f522-46db-955e-913ec09f3741.jpg

Vad ska anges under de olika punkterna?

Förlagan innehåller 8 punkter och i den vägledning som EU Kommissionen har publicerat framgår vilken information som ska finnas under respektive punkt.

1. Nr… (leksakens entydiga definition)

Det nummer/den identifikation som anges här ska återfinnas på leksaken/ förpackningen så att det går att koppla ihop EG-försäkran med leksaken.

2. Namn på och adress till tillverkaren eller dennes representant

Här ska namn och adress anges för det företag som anges som tillverkare på leksaken/förpackningen.[1]
OBS: Adressen ska bestå av en gatuadress/box nummer, samt postnummer och ort.

3. Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar

Här anges tillverkarens namn, det vill säga samma tillverkarnamn som angavs under punkt 2.

4. Föremål för försäkran (identifiera leksaken så att den kan spåras)

Här är det normalt tillräckligt med en tydlig, högupplöst färgbild. Vid behov kan man komplettera med en specifikation i text, t ex om det krävs för att förstå vilken storlek leksaken har.

5. Föremålet för försäkran i punkt 4 överensstämmer med den relevanta harmoniserade EU-lagstiftningen

Här anges de CE-märkningsdirektiv som leksaken är i överensstämmelse med. Direktivet 2009/48/EG (Leksakers säkerhet) ska alltid anges. För elektriska/ elektroniska leksaker ska även RoHS-direktivet (2011/65/EG) anges. Även EMC-direktivet (2014/30/EG) kan vara tillämpligt för elektriska/elektroniska leksaker. För t ex radiostyrda leksaker kan också RE-direktivet (2014/53/EG) vara tillämpligt.
Inga andra direktiv eller förordningar ska anges här.

6. Hänvisningar till de relevanta harmoniserade standarder som använts eller hänvisningar till de specifikationer enligt vilka överensstämmelsen försäkras

Här anges standarderna som använts för att säkerställa överensstämmelse med de direktiv som angetts under punkt 5.
Normalt sett ska man alltid ange EN 71-1, EN 71-2 och EN 71-3 men för vissa leksaker kan även andra standarder i EN 71-serien vara aktuella. För elektriska leksaker är EN 62115 relevant att ange och om ytterligare relevanta direktiv har listats under punkten 5, ska man även ange de standarder som använts för att säkerställa överensstämmelse med dessa direktiv. Man ska ange standardernas årtal och i förekommande fall de tillägg som publicerats (t ex ”EN 71-1:2014+A1:2018”), så att det tydligt framgår vilken version av standarden man använt sig av.

7. I tillämpliga fall: Det anmälda organet … (namn, nummer) har utfört … (beskrivning av åtgärden) och utfärdat intyg

Denna punkt är endast aktuell om leksaken har ett EG-typkontrollintyg som utfärdats av ett anmält organ. Är det inte fallet kan man ange ”Ej tillämpligt“.

8. Ytterligare information

Detta är ett utrymme för frivillig information och man kan alltså lämna det blankt. Vill man t ex ange att man uppfyller vissa internationella standarder, eller begränsningar i
REACH-förordningens Annex XVII så är det under denna punkt man ska göra det.

Undertecknande:

Här ska tillverkarens namn anges och därunder ort (normalt den ort där tillverkaren har sitt säte) och datum för undertecknandet (vilket ska vara före det datum då leksaken släpps ut på marknaden) och slutligen en namnteckning samt namnförtydligande, av en person som av tillverkaren utsetts som behörig, samt dennes titel/position.

[1] Skulle det finnas en så kallad ”Utsedd representant” är det dennes namn och adress som ska anges.