top of page
Boy in Toy Store

Leksakers Säkerhet

Leksaker

Här nedan följer en sammanställning över det relevanta regelverket inklusive Leksaksdirektivet som vår bransch ska rätta sig efter. Listan är inte nödvändigtvis komplett.

En leksak är en vara som helt eller delvis är utformad eller avsedd för barn under 14 år att leka med.

Att sälja en leksak är inte helt enkelt, det är mycket man ska tänka på innan leksaken står i hyllan i affären.
 
För leksaker finns ett särskilt direktiv för leksaker (2009/48/EG). Beroende på vad för produkt som ni säljer så kan det vara flera och olika regler av de nedan att ta hänsyn till.

Det finns även många standarder som anger tekniska krav och provningsmetoder. När sådana standarder finns är det normalt sett deras krav man ska följa eftersom de är utformade för att stödja de mer generella krav som finns i säkerhetsdirektivet.

Leksaker ska alltid vara CE-märkt.

Det är direktivet om leksakers säkerhet som är grundläggande för alla reglering för leksaker.
Direktivet gäller i hela EU. Direktivet anger de säkerhetskrav som måste vara uppfyllda för att leksaken ska få säljas inom EU,

RoHS (2011/65/EG) – Restrection on the use of certain Hazardous Substances in electric and electronic products

  • Förbud att använda kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB och PBDE i elektriska/elektroniska leksaker
    CE-märkningsdirektivet

WEEE (2002/96/EG)
Waste Electrical and Electronical Equipment

Elektriska och elektroniska produkter ska märkas med importörens namn (eller varumärke om man ensam råder över det) samt system tillhandahållas för insamling/återanvänding/återvinning. Kollektiv lösning i Sverige för insamlingssystem via Elkretsen. Krävs även finansiell garanti för framtida hantering
 

R&TTE (99/5/EG)
Radio- och teleterminalsdirektivet

Krav på radiosändare. Ska fylla krav i EMC + LVD-direktiven samt krav på radioprestanda

Förordning 1907/2006 REACH
Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals som i ANNEX XVII inkluderar begränsningar för visa farliga ämnen:

- Ftalater
- Azofärger
- Nickel
- Kadmium
- ”Förbud” mot ämnen med oönskade egenskaper

Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet för detta direktiv som ställer krav på innehållsdeklarationer m m.

Batteridirektivet (2006/66/EG)

I direktivet finns särskilda regler för utsläppande på marknaden av batterier och laddningsbara batterier och för insamling, behandling, återvinning, och bortskaffande av förbrukade batterier och laddningsbara batterier.

Direktivet fastställer åtgärder för att begränsa mängden förpackningsavfall, och främja återanvändning, materialutnyttjande och andra former av återvinning av detta avfall. Att slutligen avskaffa dem ska vara den lösning som väljs i sista hand.

Förordning 1272/2008 CLP - Classification, Labelling and Packaging of hazardous substances/mixtures

- om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar

Förordning 1935/2004 - Produkter som kommer i kontakt med livsmedel

Förordning 10/2011 - Plastmaterial för livsmedelskontakt

Material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Vid import av mer än 100 kg/år av färger, kritor

Förordningen förbjuder eller begränsar användningen av POPs-ämnen. Exempel på ämnen som omfattas är bekämpningsmedel som DDT och endosulfan, vissa bromerade flamskyddsmedel och industrikemikalier som PCB, PFOS och kortkedjiga klorparaffiner som används som mjukgörare och flamskyddsmedel i plast.

bottom of page