top of page
Law Firm

LEK- OCH BABYBRANSCHENS UPPFÖRANDEKOD

Om Lek- och Babybranschen

Lek- och Babybranschen är branschorganisationen för alla som är verksamma inom leksaker, hobbyartiklar, barn- och babyprodukter.

Lek- och Babybranschens vision är att göra vardagen enklare för branschens aktörer.

Lek- och Babybranschens verksamhet syftar på:

 • att ta tillvara och bevaka medlemmarnas intressen, särskilt i förhållande till inhemska och utländska myndigheter, organisationer och sammanslutningar.

 • att verka för ökad marknad för bl.a. lek-, hobby-, barn- och babyprodukter och att befrämja sund utveckling inom branschen.

 •  att verka för god kvalitet och standard inom branschen.

 • att verka för att samtliga medlemmar är informerade om och jobbar med frågan om socialt ansvar.

1.   Bakgrund och definitioner

Medlemskap i Lek- och Babybranschen kan sökas av juridiska personer på den svenska marknaden som driver verksamhet inom leksaker-, hobbyartiklar, barn- och babyprodukter. Även företag som föreningen önskar samarbeta med kan väljas in som medlem. Medlem i Lek- och Babybranschen blir den aktör som efter ansökan har beviljats inträde i föreningen av Lek- och Babybranschens styrelse. I medlemskapets förpliktelser ingår att medlem ska iaktta god affärsetik. För att tydliggöra detta har Lek- och Babybranschen instiftat Uppförandekoden.

2.   Syfte

Uppförandekoden syftar till att skapa en gemensamgrund för god affärsetik för medlemsföretagen i syfte att bibehålla en hög etisk standard och hög integritet i branschen. En god följsamhet till koden bidrar till att bibehålla branschens anseende som en god och trovärdig bransch.

 • Främja sunda affärer och en öppen konkurrens

 • Främja en hög produktkvalitet och produktsäkerhet.

 • Bidra till ett gott och hållbart samhälle.

3.   Vilka som omfattas av reglerna

Samtliga medlemmar i Lek- och Babybranschen är förpliktiga att följa uppförandekoden.

4.   Sund och öppen konkurrens

Att samla konkurrerande företag inom en bransch anses särskilt känsligt ur ett konkurrensrättsligt hänseende. Det är därför viktigt att medlemsföretag är väl bekanta med konkurrenslagstiftningen och dess innebörd när företagen möts i och utanför branschorganisationens verksamhet. Lek- och Babybranschen och dess medlemsföretag åtar sig att i samtliga aktiviteter agera i överensstämmelse med gällande konkurrenslagstiftning. Lek- och Babybranschen och dess medlemmar åtar sig att i övrigt agera i överensstämmelse med tillämplig lagstiftning.

5.   Samverkan med intressenter, myndigheter och andra aktörer

Samverkan med intressenter, myndigheter och andra aktörer är nödvändig för att skapa goda förutsättningar för företagen att verka på den svenska marknaden och för att främja en fortsatt god utveckling i branschen. All interaktion med intressenter, myndigheter och andra aktörer ska ske på ett transparent sätt och ska inte kunna ifrågasättas vare sig ur en juridisk eller etisk utgångspunkt.

6.   Förhållande till andra medlemsföretag

Samtliga medlemsföretag ska agera på ett sätt som stärker branschen och branschens goda rykte. I all interaktion medlemsföretagen emellan, både i branschorganisationens verksamhet och utanför, ska medlemsföretagen verka för sund och öppen konkurrens samt uppträda med respekt gentemot varandra. Medlemsföretag får inte agera på sätt som aktivt förhindrar eller försvårar för andra medlemsföretag att leva upp till kraven i tillämplig lagstiftning.

7.   Socialt ansvar och miljöansvar

Samtliga medlemsföretag ska i sin verksamhet iaktta och agera i enlighet med gällande miljölagstiftning samt annan tillämplig lagstiftning i syfte att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle. Medlemmarna ska ha ett klokt tänkande och agerande vad gäller miljöpåverkan och ett sunt arbete med miljöfrågor.

Diskriminering är inte tillåten. Oberoende av etniskt ursprung, nationalitet, kön, trosbekännelse, sexuell läggning, ålder, funktionshinder, facklig eller politisk tillhörighet, betonar vi allas lika rättigheter och skyldigheter.

Medlemsföretag ska verka för att FN´s Barnkonventionen följs.

Lek- och Babybranschens medlemmar:

 • Ska följa de nationella lagar i det land där verksamheten bedrivs. Sådan lagstiftning ska innefatta, men är inte begränsad till, byggsäkerhet, brandregler, anställningsstandarder, hälso- och säkerhetsregler för arbetstagaren.

 • Arbetstagarens arbetstid bör regleras enligt Arbetstidslagen (ATL)

 • Uppmanas att inte sälja leksaksvapen som är en replika eller imitation av ett riktigt skjutvapen.

Tillverkning av leksaker, hobbyartiklar och barn och babyprodukter

Arbetskraft

 • Arbetstiden per vecka, löner och övertid överensstämmer med de lagstadgade kraven, om lag saknas, och behandla personalen mänskligt, säkra och under produktiva förhållanden, att det ska beviljas en vilodag per vecka.

 • Ingen arbetstagare ska hållas under tvång, en arbetstagare ska vara fri att lämna efter arbetsskiftets slut.

 • Lek- och Babybranschen och dess medlemmar accepterar inte barnarbete. Vi definierar barnarbete enligt ILO:s konvention nummer 138. Definitionen av ett barn är en person som är yngre än 15 år. Om lokal lagstadgad lag föreskriver en högre ålder för arbete eller obligatorisk skolgång, då ska den högre åldern gälla.

 • Om den lokala minsta arbetsåldern är 14 år i enlighet med undantag för utvecklingsländer gäller den lägre åldern.

 • Arbetstagaren ska vara rättvis behandling och laglig ersättning för arbetstagare.

 

Arbetsvillkor

Lek- och Babybranschen anser att leksaker, hobbyartiklar, barn- och babyprodukter ska tillverkas i en säker och hygienisk arbetsmiljö.

 • Fabrikerna ska tillhandahålla en säker arbetsmiljö för sina anställda

 • Fabriken ska vara väl upplysta, bra ventilation och utgångar ska vara tillgängliga hela tiden

 • Ska finnas medicinsk hjälp tillgänglig vid nödsituationer

 • Brandutgångarna ska vara väl identifierade och de anställda ska vara utbildade för eventuell nödutrymning. Det får inte förekomma låsta brandutgångar.

 

Lek- och Babybranschens medlemmar ska inte göra affär med en leverantör/fabrik som utsätter sina anställda för ohälsosamma och osäkra förutsättningar eller använder psykiska eller fysiska disciplinära rutiner.

8.   Marknadskommunikation

Medlemsföretagen åtar sig att deras reklam, oavsett kanal, för leksaker och barn och babyprodukter är laglig, anständig, ärlig, sanningsenlig och överensstämmer med ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation samt Marknadsföringslagen och Radio & Tv lagen.

9.   Kvalitet

Medlemsföretag ska arbeta för att säkerställa att deras produkter uppfyller de säkerhetskrav som gäller för att produkterna ska uppfylla god kvalitet.

10. Efterlevnad

Medlemsföretag som agerar i strid mot denna uppförandekod kan bli föremål för anmälan om överträdelse vilket kan rendera i erinran, varning eller uteslutning ur Lek- och Babybranschen.

11. Antagande och revidering

Uppförandekoden antas vid Lek- och Babybranschens årsmöte och ska vid behov revideras, genom Lek & Babybranschens styrelses försorg.

Uppförandekoden kan du ladda hem HÄR.

bottom of page